دریافت تصاویر و مستندات کاربران
[ برگشت به فرم ]
برای کاهش حجم تصاویر ارسالی برای پایگاه می توانید از گوگل کمک بگیرید.
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 پست الکترونیک
3 نشانی پایگاه اینترنتی
4 شماره تماس (محرمانه)
ترجیحا شماره تلفن همراه را وارد نمایید.
5 نشانی محل کار یا سکونت (محرمانه)
6 توضیحات مستندات و تصاویر
توضیحاتی مانند ماخذ اصلی مستندات، تاریخ گرفتن تصاویر، نوع دوربین، تکنیک های عکاسی و ....
7 فایل شماره یک
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
8 فایل شماره دو
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
9 فایل شماره سه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
10 سایر فایل ها
سایر فایل ها را تا حجم 2 مگابایت، به صورت زیپ شده از طریق این کادر ارسال نمایید.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.